Jätkusuutlikkus Grünfinis

Grünfini missioon ja väärtused põhinevad jätkusuutlikkusel

Jätkusuutlikkus Grünfinis algab meie missioonist ja tõekspidamistest. Nendest tulenevad meie äritegevuse, tootearenduse ja jätkusuutliku arengu põhimõtted ja väärtused.

Me ei saa ühiskonnana areneda, kui maailm meie ümber aina sügavama kriisiga silmitsi seisab. Usume, et jätkusuutlik investeerimine on täna üks vähim teadvustatud kuid ühe suurima kestva mõjuga tegevusi ja võimsamaid vahendeid jätkusuutliku tuleviku loomiseks.

Meie missioon on jätkusuutlik investeerimine teha nii lihtsaks, et igaüks saaks oma väärtustest lähtuvalt investeerida. See tähendab jätkusuutliku investeerimise peamiste takistuste, teadmiste ja hirmu kõrvaldamist. Meie panus säästvamasse tulevikku on teadlikud, mõjupõhised investorid, läbi Grünfini nii endale kui planeedile paremat tulevikku loovad.

Oleme oma strateegiatesse lisanud ÜRO globaalse kokkuleppe 10 põhimõtet, et luua terviklikkuse kultuur ja panna alus parema maailma loomisele.
 • Põhimõte 1. Ettevõtted peaksid toetama ja austama rahvusvahelisi inimõiguste põhimõtteid.
 • Põhimõte 2. Ettevõtted peaksid tagama, et nad ei osaleks inimõiguste rikkumistes.
 • Põhimõte 3. Ettevõtted peaksid toetama ametiühingutesse ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õigust.
 • Põhimõte 4. Ettevõtted peaksid toetama sunniviisilise ja kohustusliku töö kõigi vormide kaotamist.
 • Põhimõte 5. Ettevõtted peaksid toetama lapstööjõu kaotamist.
 • Põhimõte 6. Ettevõtted peaksid toetama diskrimineerimise kaotamist nii värbamises kui ka töö tegemises.
 • Põhimõte 7. Ettevõtted peaksid toetama keskkonnaprobleemide lahendamisel ennetavat lähenemist.
 • Põhimõte 8. Ettevõtted peaksid võtma initsiatiivi suurema keskkonnavastutuse edendamiseks.
 • Põhimõte 9. Ettevõtted peaksid soodustama keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ja levitamist.
 • Põhimõte 10. Ettevõtted peaksid võitlema korruptsiooni kõigi vormide, sealhulgas väljapressimise ja altkäemaksu vastu.

Grünfini jätkusuutliku investeerimise põhimõtted

Grünfin on mõjupõhine investeerimisplatvorm. Valime oma klientide portfellidesse eranditult investeerimisfondid ja -varad, tagades, et need vastavad säästva rahanduse avalikustamise määrusele (SFDR-i artiklid 8 ja 9), eelistatavalt artiklile 9, mis seab jätkusuutlikkuse eesmärgiks.

Jätkusuutlikud fondid või nende varahaldurid avalikustavad ESG (Enviromental-Social-Governance) teemad tavaliselt investeerimispoliitika avaldustes, töötavad välja ja avalikustavad aktiivse omandipoliitika, kasutavad hääleõigust ja suhtlevad ettevõtetega ESG küsimustes. Nad paluvad ettevõtetel rakendada ESG-ga seotud küsimustes standardiseeritud aruandlust ja järgida ÜRO Global Compacti eetikakoodeksit.

Grünfini seitse jätkusuutliku investeerimise põhimõtet

 • 1) Meie klientide investeerimisportfell koosneb börsil kaubeldavatest indeksfondidest.
  Grünfinis saad valida oma jätkusuutliku investeerimise fookused ehk väärtused, millest lähtuvalt Sulle portfelli ehitame. Valikus on „Keskkond ja kliima”, „Võrdsed võimalused”, „S&P500 Roheline”, ja „Tervishoiu innovatsioonid”. Saad neist valida kas ühe või mitu südamelähedast teemat, kuhu Sinu investeeringud suuname. Sinu portfelli ostame investeerimisfonde, mis vastavad säästva rahanduse avalikustamise määrusele (SFDR artiklid 8 või 9) ehk kõrgematele jätkusuutlikuse kriteeriumitele. Eelistame võimalusel Artikkel 9 fonde, kuid hindame väga mitmete kriteeriumite koosmõju. Sellepärast on meie portfellides ka hulk Artikkel 8 fonde. Jätkame olemasolevate fondide pidevat analüüsimist.
 • 2)
  Meil on läbipaistev ja jätkusuutlik investeerimisstrateegia. Hindame jätkusuutlikke fonde alljärgnevate kriteeriumide ja kaalutlustega: Jätkusuutliku rahanduse avalikustamise määruse SFDR artikkel 8 (edendab jätkusuutlikkust ja võtab arvesse ESG-riske) ja artikkel 9 (seab mõju konkreetseks eesmärgiks); Eelistatavalt MorningStari jätkusuutlikkuse reiting 4 või 5; soovitavalt MSCI jätkusuutlikkuse reiting A või kõrgem; CO2 tonni/ MUSD Roheline (kliimasõbralik) vs pruun (loodust kahjustavad ettevõtted) tulu; Naiste osaluse protsent juhtkondades; juhatusete sõltumatuse protsent; Positsioon võrreldes otseste ja globaalsete konkurentidega; ÜRO globaalse kokkuleppe 2. põhimõtte järgimine (UN Global Compact Principle 2), mille kohaselt peavad ettevõtted veenduma, et nad ei osale inimõiguste rikkumistes; tõsiste skandaalide (nt korruptsioon, ahistamine) ja rikkumiste puudumine; Relva- ja tubakatootjate konkreetne välistamine; madalate kuludega, passiivselt hallatavad ETF-id või indeksfondid; fondi likviidsus; valuuta: EUR.
 • 3) Oleme oma teenust pakkudes ja kliendi varasid investeerides sõltumatud. Analüüsime ja filtreerime tuhandeid indeksfonde neutraalselt ja teeme valikud lähtuvalt klientide finantseesmärke ning jätkusuutlikkuse huve silmas pidades
 • 4) Seisame klientide väärtuste ja finantsiliste eesmärkide eest. Me ei saa fondihalduritelt hüvesid ja näitame tasusid läbipaistvalt. Meie hinnapoliitka on kooskõlas meie klientide eesmärkidega – Grünfini kasutamisel on minimaalne kuutasu. Edukustasu rakendub vaid juhul, kui ületame seatud tootluse eesmärgi investeerimisperioodi lõpus.
 • 5) Aitame oma klientidel luua väärtuspõhise investeerimisportfelli. Me loome oma klientide investeerimisportfelle vastavalt nende eelistustele jätkusuutlikkuse teemade (Keskkond ja kliima, võrdsed võimalused, tervishoiu innovatsioonid ja S&P 500 rohe-eesmärkidega ettevõtted), investeerimise perioodi, riskieelistuse ja rahaliste eesmärkide alusel.
 • 6) Usume madalate tasudega, mitmekesistatud ja pikaajalisse investeerimisstrateegiasse
 • 7) Valime eranditult vaid nende varahaldurite fonde, kes on alla kirjutanud ÜRO vastutustundliku investeerimise ja kliimameetmete põhimõtetele (UN Principles for Responsible Investment ja Climate Action +100).
Jätkusuutlikkusega seonduv teave

Grünfini mõju

Meie missiooni aluseks on kestev tulevik – muuta jätkusuutlikku tulevikku toetav investeerimine lihtsaks ja kõigile kättesaadavaks. Läbi Grünfini saab jätkusuutlik investor olla igaüks - valides ise summad ja väärtused.

Oma edu ja panuse hindamiseks oleme määranud mõju KPI-d ja mõõdikud:
  Klientide arv, kes investeerivad jätkusuutlikesse varadesse;hallatavate jätkusuutlike varade hulk;Investorite teadlikkuse kasv jätkusuutliku investeerimise mõjust.Konkreetsed keskkonnaalased tegevused, mida lisaks raha investeerimisele teeme ja mis on korrelatsioonis investorite panusele, nt. istutatud puude hulk (1 puu iga 1000 € investeeringute kohta).
Oma kontorites propageerime tarbimise vähendamise, taaskasutamise, taaskäitlemise mentaliteeti ning teeme ostuotsuseid vastupidavuse ja pikaealisuse alusel.

Inimesed ja kompensatsioon

Grünfinis on avatud ja kaasav töökeskkond, milles väärtustame mitmekesisust. Meie tööviisid põhinevad vastastikusel austusel ja avatud diskussioonil. Keerulisi teemasid arutame ja analüüsime kõhklematult. Usume, et ettevõtlikkus on ülioluline: ainult nii saame luua uuenduslikke lahendusi, mis annavad vastuseid keerulistele keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Meie töökultuur on hariv, paindlik ning põhineb omanikutundel ja vastutusel.

Suurem osa Grünfini töötajatest on fikseeritud palgaga, lisahüvena pakume osakuoptsioonide programmi.

Hüvede süsteem on loodud võitlemaks ülemäärase lühiajalise riskiga ning julgustamaks töötajaid panustama ettevõttesse pikaajaliselt ja jätkusuutlikult. Meie osakuoptsioonide väljateenimise ajakava kestab mitu aastat, et maksimeerida pikaajalist väärtuse loomist ja võimaldada meil tasakaalustada kõigi meie sidusrühmade hüvesid ja riskipositsioone.

Pakume meestele ja naistele võrdse töö eest võrdset tasu ning püüdleme tiimis soolise tasakaalu poole.

Meie töötajate töötasu on kohandatud selliseks, et nad on oma teenuse osutamisel ja töös sõltumatud ning tegutsevad kliendi parimates huvides.