Offenlegungen

Geschäftsjahr 2023

GRÜNFIN AS INTERIM REPORT 30 June 2023
GRÜNFIN GROUP OÜ INTERIM REPORT 30 June 2023
GRÜNFIN AS VAHEARUANNE 30 juuni 2023
GRÜNFIN GROUP OÜ VAHEARUANNE 30 juuni 2023
GRUNFIN GROUP OU INTERIM REPOR T 31.12.2023 (consolidated)
GRUNFIN GROUP OU VAHEARUANNE 3 1.12.2023 (konsolideeritud)
GRÜNFIN AS INTERIM REPORT 31.12.2023
GRÜNFIN AS VAHEARUANNE 31.12.2023
GRUNFIN AS ANNUAL REPORT 2023
GRUNFIN AS ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2023
GRUNFIN AS DISCLOSURES FINANCIAL YEAR 2023
GRUNFIN AS KAHJUMI KATMISE OTSUS 2023
GRUNFIN AS LOSS COVERING DECISION 2023
GRUNFIN AS MAJANDUSAASTA ARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2023
GRUNFIN AS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2023
GRUNFIN GROUP OU ANNUAL REPORT 2023
GRUNFIN GROUP OU ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2023
GRUNFIN GROUP OU KAHJUMI KATMISE OTSUS 2023
GRUNFIN GROUP OU LOSS COVERING DECISION 2023
GRUNFIN GROUP OU MAJANDUSAASTA ARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2023
GRUNFIN GROUP OU MAJANDUSAASTA ARUANNE 2023

Geschäftsjahr 2022

GRÜNFIN AS INTERIM REPORT 30 June 2022
GRÜNFIN GROUP OÜ INTERIM REPORT 30 June 2022
GRÜNFIN AS VAHEARUANNE 30 juuni 2022
GRÜNFIN GROUP OÜ VAHEARUANNE 30 juuni 2022
GRÜNFIN AS INTERIM REPORT 31 December 2022
GRÜNFIN AS VAHEARUANNE 31 Detsember 2022
GRÜNFIN GROUP OÜ INTERIM REPORT 31 December 2022
GRÜNFIN GROUP OÜ VAHEARUANNE 31 Detsember 2022
GRUNFIN AS ANNUAL REPORT 2022
GRUNFIN AS ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2022
GRUNFIN AS DISCLOSURES FINANCIAL YEAR 2022
GRUNFIN AS KAHJUMI KATMISE OTSUS 2022
GRUNFIN AS LOSS COVERING DECISION 2022
GRUNFIN AS MAJANDUSAASTA ARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2022
GRUNFIN AS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2022
GRUNFIN GROUP OU ANNUAL REPORT 2022
GRUNFIN GROUP OU ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2022
GRUNFIN GROUP OU KAHJUMI KATMISE OTSUS 2022
GRUNFIN GROUP OU LOSS COVERING DECISION 2022
GRUNFIN GROUP OU MAJANDUSAASTA ARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2022
GRUNFIN GROUP OU MAJANDUSAASTA ARUANNE 2022

Geschäftsjahr 2021

Grünfin AS Disclosures Financial Year 2021
GRÜNFIN AS ANNUAL REPORT 2021
GRÜNFIN AS ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2021
GRÜNFIN AS PROFIT DISTRIBUTION DECISION 2021
GRÜNFIN GROUP OÜ ANNUAL REPORT 2021
GRÜNFIN GROUP OÜ ANNUAL REPORT AUDITOR REPORT 2021
GRÜNFIN GROUP OÜ PROFIT DISTRIBUTION DECISION 2021
GRÜNFIN AS MAJANDUSAASTA ARUANNE 2021
GRÜNFIN GROUP OÜ MAJANDUSAASTA ARUANNE 2021
GRÜNFIN AS AASTAARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2021
GRÜNFIN GROUP OÜ AASTAARUANDE AUDIITORI ARUANNE 2021